Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Evident Clean AB (”ECAB”), 556469-9899, Flygfältsgatan 22, 128 30 Skarpnäck är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för verksamhetens verksamhet. ECAB har som ändamål att bedriva tjänster inom städning och renhållning i enlighet med bolagslagar och andra gällande lagar och förordningar som verksamheten verkar inom.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att ECAB ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
ECAB behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter genom att kommunicera med appanvändare (notifieringar, erbjudanden, allmän information m.m.) samt hantera relaterade ekonomiska transaktioner (köp av varor och tjänster m.m.).


ECAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av användarkonton i Evidentappen
 • Verksamhetsadministration
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med användare
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)


Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om ECAB vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land/part kommer du att informeras särskilt om detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
ECAB kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i som användare i ECAB:s app har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende ECAB:s behandling av dina personuppgifter. ECAB ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får ECAB ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.


Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl
  som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta ECAB för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende SLABs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur ECAB arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.


Om du vill veta mer
Har du frågor om ECAB:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du ECAB genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.

Välkommen

Vi erbjuder högkvalitativa städtjänster för företag, föreningar och organisationer. Genom vårt engagemang för att leverera effektiva och skräddarsydda lösningar skapar vi en ren och välskött arbetsmiljö för alla våra kunder.

Evidentappen

Utforska vår Evidentapp och få tillgång till praktiska funktioner och verktyg i din mobil som gör städningen smidigare och ännu mer effektiv.
Ladda ner appen på Appstore Vår app på Google Play

Nyhetsbrev

Följ oss

Länkar

Vi stödjer/sponsrar

Certifieringar


UC-sigill
UC Guld - Högsta kreditvärdighet

Bisnod logo
Bisnode AAA - Bästa kreditvärdighet
Nordiskt Tillväxtcertifikat
Nordiskt Tillväxtcertifikat

Svanenmärket

Seviceföretagens märke

Hör av dig till oss för kostnadsfri genomgång av ert behov!